آشنایی با قطعات هوشمند سازی ساختمان

سیستمهای هوشمند قابلیتها و امکانات فوق العاده ای را برای مشتریان خود ارائه می‌دهند. کلیه تجهیزات الکتریکال در یک ساختمان یا خانه هوشمند از کلیدها، ترموستاتها و چشمی ها گرفته تا فعالسازها و پنلهای لمسی همگی قابل برنامه ریزی نرم افزاری متناسب…