هیچ محصولی یافت نشد.

ورودی آنالوگ: جهت اتصال سنسورهای آنالوگ به سیستم هوشمند میتوان از این دستگاهها استفاده کرد. برای مثال میتوان سنسورهای دما از نوع 0 تا 10Vcd و یا 4 تا 20mA را به این دستگاه متصل کرد . بدین ترتیب کلیه تغییرات دمایی توسط سیستم هوشمند قابل مشاهده بوده و انواع سناریوهای کنترلی نیز قابل اجرا می باشند.