کومبو: فعال سازی اقتصادی در پروژه های هوشمندسازی با قابلیت کنترل روشنایی (از نوع قطع و وصل)، پرده و شید برقی و فنکوئل سه دور با امکان کنترل شیربرقی در فنکوئل هایی با سیستم تک کویل